JOM 2017/297, RvS 08-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:610, 201606408/1/R6

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor appartementencomplex met restaurant, garageboxen/carports, insteekhaven, walbeschoeiing en steigers

Samenvatting

De Afdeling oordeelt dat, in onderlinge samenhang bezien, het planologische beslag op de ruimte en de functiewijzing in vergelijking met het vorige planologische regime onvoldoende zijn om te kunnen spreken van een nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Voor de beantwoording van de vraag of het plan voorziet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro moet in onderlinge samenhang…

Verder lezen
Terug naar overzicht