JOM 2017/439, RvS 26-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1142, 201604199/1/R2

Inhoudsindicatie

Vergunning ex artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 voor houden vleeskalveren en vleesvarkens

Samenvatting

Ten aanzien van de termijn in voorschrift D om binnen drie jaar de benodigde bouwkundige voorzieningen te realiseren en handelingen te hebben verricht met gebruikmaking van de vergunning, overweegt de Afdeling dat het college blijkens de toelichting bij de Beleidsregel heeft willen aansluiten bij de termijn van drie jaar die staat genoemd in artikel 2.33, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wabo. De Afdeling acht deze termijn niet onredelijk.

Verder lezen
Terug naar overzicht