JOM 2017/769, RvS 19-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1957, 201606384/1/A1

Inhoudsindicatie

Weigering omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan t.b.v. bouw windturbine

Samenvatting

Zoals volgt uit het bepaalde in de aanhef van artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo en zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, kan de omgevingsvergunning bij toepassing van een binnenplanse afwijkingsregeling slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Daarnaast geldt dat het college bij zijn besluitvorming over een aanvraag als hier aan de orde beleidsruimte heeft.

Tussen partijen is niet in…

Verder lezen
Terug naar overzicht