JV 2016/307, RvS 17-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2726, 201508425/1/V1 (met annotatie van dr. T. de Lange)

Inhoudsindicatie

Wet arbeid vreemdelingen, Arbeid, in loondienst, Discretionaire bevoegdheid, Belangenafweging

Samenvatting

Belangenafweging vereist bij afwijzing gvva vanwege eerdere Wav-boete werkgever.

Art. 3.31 lid 1 Vb 2000 moet aldus worden verstaan dat de enkele omstandigheid dat is voldaan aan een in art. 9 Wav opgenomen afwijzingsgrond nog niet betekent dat de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie gehouden is de verblijfsvergunning te weigeren. Van een van toepassing zijnde afwijzingsgrond ex art. 9 Wav is eerst sprake indien deze na de…

Verder lezen
Terug naar overzicht