Kantonrechter Alkmaar 11-09-2001 (Polak), JAR 2001, 189


Directeur. Overgang onderneming. RDA-vergunning. Schorsing. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling (meetellen dienstjaren als DGA).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 189.

De werknemer (thans 58 jaar, salaris NLG 7.611,64 bruto per maand) was vanaf 1 januari 1976 voor onbepaalde tijd in dienst van Leguit BV. Vanaf medio 1987 was hij directeur-grootaandeelhouder (DGA) van deze vennootschap. Met ingang van 1 januari 2000 is Leguit BV overgenomen door de werkgever. Daarbij is afgesproken dat de werknemer in elk geval tot 31 december 2000 in dienst zou blijven. Op 2 november 2000 heeft de werkgever een (voorwaardelijke) ontslagvergunning voor de werknemer aangevraagd bij de RDA. Deze is geweigerd. De werkgever verzoekt thans ontbinding. De werknemer is gedurende negen maanden ziek geweest en heeft daarna niet meer gewerkt. Na 1 januari 2001 heeft hij geen salaris meer ontvangen. Hij vordert doorbetaling van loon en tewerkstelling. De kanton- rechter wijst in de art. 116 Rv-procedure de vordering tot doorbetaling van loon toe. Daartoe overweegt de kantonrechter dat de functie die de werknemer na de overgang is gaan verrichten nagenoeg hetzelfde is als wat hij daarvoor deed. Daarom dient er van te worden uitgegaan dat de arbeidsovereenkomst per 1 januari 2000 is voortgezet. Van belang daarbij is dat, arbeidsrechtelijk gezien, de positie van DGA niet als wezenlijk anders moet worden beschouwd dan de positie van de overige werknemers van de over te dragen onderneming. De vordering tot tewerkstelling is niet toewijsbaar gelet op de verstoorde verhouding tussen partijen. In de ontbindingszaak ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst nu duidelijk is geworden dat een vruchtbare samenwerking tussen partijen niet meer mogelijk is. Aan de werknemer komt daarbij een vergoeding toe, waarbij uitgangspunt wel is dat het feit dat de omzet lager is geweest dan wat partijen verwacht hadden gedeeltelijk voor rekening van de werknemer komt. Bij de bepaling van het aantal dienstjaren dienen naar het oordeel van de kantonrechter ook de jaren te worden meegewogen gedurende welke de werknemer als DGA in dienst was van Leguit BV. Niet is gesteld of gebleken dat reeds gelden bij wege van afvloeiingsregeling aan de werknemer zijn betaald bij de overname van zijn bedrijf. Tevens dient rekening te worden gehouden met het feit dat partijen beoogden dat de werknemer met 60 jaar zou stoppen met werken. Gezien al deze omstandigheden en de leeftijd en de hoogte van het salaris komt een ontbindingsvergoeding van NLG 120.000,-- bruto billijk voor

Verder lezen
Terug naar overzicht