Kantonrechter Almelo 13-08-1999, Prg. 1999, 5337 (Rammeloo)


Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte (geen actueel reïntegratieplan). Schadeloosstelling (geen).

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 39-jarige werknemer, negen jaar in dienst, salaris NLG 2.975,-- bruto per maand. De werknemer is sinds twee jaar arbeidsongeschikt en heeft tegen een afwijzing van zijn verzoek om een WAO-uitkering beroep ingesteld. Een eerder gedaan verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst is afgewezen. De werknemer stelt dat de werkgever niet-ontvankelijk is omdat er geen actueel reïntegratieplan is overgelegd en subsidiair omdat er nog geen twee jaar ziekte zijn verstreken. Voor het geval de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, vraagt de werknemer een vergoeding van NLG 28.917,-- bruto. De kantonrechter is van oordeel dat het overgelegde reïntegratieplan geen reïntegratieplan is in de zin van art. 71a WAO, omdat het ten tijde van het indienen van het verzoekschrift reeds zestien maanden oud was. Toch zal de kantonrechter de werkgever niet niet-ontvankelijk verklaren, omdat de werknemer, ondanks dat op het reïntegratieplan vermeld staat dat hij voor 50% zijn werkzaamheden kan hervatten, zich op het standpunt heeft gesteld dat hij volledig arbeidsongeschikt is, ook voor werk bij een andere werkgever. Het thans laten opmaken van een nieuw reïntegratieplan is een loze formaliteit, nu de periode van arbeidsongeschiktheid bijna twee jaar heeft geduurd en niet aannemelijk is dat herstel binnen die termijn zal plaatsvinden. Ook het beroep op het opzegverbod van art. 7:670 lid 3 BW en de reflexwerking van dit verbod moeten eveneens ter zijde worden gesteld. De tweejaarsperiode is thans verstreken en de werknemer zegt niet in staat te zijn zijn werkzaamheden te hervatten. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en wel zonder vergoeding omdat de werkgever gedurende meer dan twee jaar het salaris heeft doorbetaald.

Verder lezen
Terug naar overzicht