Kantonrechter Almelo 15-06-2000 (Olthof), JAR 2000, 165


Kennelijk onredelijk ontslag. Bewijs. Passende arbeid. Outplacement. Schadeloosstelling (sociaal plan).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 165.

In verband met reorganisatie wordt een werknemer, 53 jaar oud, 35 jaar in dienst, met toestemming RDA opgezegd. Het ontslag wordt door de kantonrechter kennelijk onredelijk geoordeeld. De werkgever had, zeker gezien leeftijd en de lange diensttijd, zich tot het uiterste moeten inspannen om de werknemer te herplaatsen in een andere passende functie. Dergelijke andere functies waren ook wel aanwezig, maar zijn niet aan de werknemer aangeboden. De werkgever ging er daarbij ten onrechte van uit dat de werknemer niet een andere functie in het bedrijf wilde hebben, hetgeen de werkgever ontleende aan een gespreksverslag van de werknemer met het outplacementbureau. Van dat verslag had de werkgever niet behoren kennis te nemen, omdat het gesprek vertrouwelijk was, dat is immers de bedoeling van outplacement en het gesprek gericht was op het vinden van een functie elders. Om die reden is het ontslag kennelijk onredelijk wegens een valse of voorgewende reden. Ook voor wat betreft het gevolgencriterium is het ontslag kennelijk onredelijk. De 8,8 maandsalarissen waarop de werknemer volgens het sociaal plan aanspraak zou hebben is gelet op de omstandigheden aanmerkelijk te laag en de kantonrechter wijst een schadevergoeding toe van NLG 100.000,--, waarbij de kantonrechter als enigszins matigende factor heeft meegewogen het feit dat er een sociaal plan was, krachtens hetwelk meerdere werknemers langs relatief karige weg zullen zijn afgevloeid.

Verder lezen
Terug naar overzicht