Kantonrechter Almelo 16-03-1999, JAR 1999, 92 (Olthof)


Ontbinding gewichtige redenen. Ontslagbescherming OR-lid. Ziekte (situatieve arbeidsongeschiktheid, reïntegratieplan).

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 92.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 53-jarige arbeidsongeschikte werknemer, 17 jaar in dienst, salaris NLG 6.510,-- bruto per maand, wegens verval van functie op grond van reorganisatie. De werknemer heeft zich als OR-lid tegen de reorganisatie uitgesproken en was het niet eens met de OR, die na een aanvankelijk negatief advies, het besluit om beroep in te stellen heeft ingetrokken. De werknemer is thans situationeel arbeidsongeschikt mede in verband met de aanhangige ontbindingsprocedure en beroept zich op niet-ontvankelijkheid van de werkgever wegens het niet overleggen van een reïntegratieplan. De kantonrechter stelt dat hoewel het verzoek is ingediend voor inwerkingtreding van de Wet Flexibiliteit en zekerheid, de werkgever op grond van het overgangsrecht een reïntegratieplan dient te overleggen. De kantonrechter acht de werkgever ontvankelijk als deze alsnog het reïntegratieplan in het geding brengt. Voorts is de kantonrechter van oordeel dat niet geconcludeerd kan worden dat er geen verband bestaat tussen de beëindiging van het dienstverband en het OR-lidmaatschap. Dit geldt ook met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid. De werknemer is gezien zijn beperkte inzetbaarheid niet meer waardevol voor de werkgever, die de indruk geeft mede te willen reorganiseren om factoren die het productieproces niet optimaal doen verlopen, te verwijderen. Hoewel de werkgever de economische noodzaak tot reorganiseren aannemelijk heeft gemaakt is, onvoldoende aannemelijk geworden dat ook de arbeidsplaats van de werknemer moet verdwijnen. Het verzoek dient ook te worden afgewezen omdat de werknemer volledig arbeidsongeschikt is. Bovendien is de werknemer nog slechts enkele maanden van de gunstige 55+-regeling verwijderd en wegen de voor de werknemer negatieve gevolgen van ontbinding zwaarder dan het belang van de werkgever hierbij. De kantonrechter wijst het verzoek af.

Verder lezen
Terug naar overzicht