Kantonrechter Amersfoort 19-12-2001 (Bloem), JAR 2002, 68


Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling (geen vergoeding voor opties). Sociaal Plan.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 68.

De werkneemster, 32 jaar oud, is afgerond zes jaar in dienst van de werkgever, laatstelijk in de functie van Sales Support medewerkster. Haar salaris bedraagt NLG 5.880,11 bruto per maand exclusief vakantietoeslag en bonus. Als gevolg van een reorganisatie is de functie van de werkneemster komen te vervallen. Op grond van het sociaal plan dat ter zake is opgesteld komt aan haar een vergoeding toe van NLG 47.521,75 bruto. De werkneemster verzoekt daarnaast, in de door de werkgever opgestarte ontbindingsprocedure, toekenning van een vergoeding van NLG 15.987,20 netto. Daartoe stelt zij dat zij in 1997 1000 aandelenopties heeft ontvangen en in februari 1999 nogmaals 1000. Daarbij is een optievervalbeding overeengekomen. De werkneemster stelt dat zij van de 2000 opties de laatste 400 nog niet heeft kunnen uitoefenen en ook niet meer zal kunnen uitoefenen indien thans de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. Gerelateerd aan de huidige koers van de opties mist zij dan een opbrengst overeenkomende met het bedrag van NLG 15.987,20 netto. De werkgever stelt dat het moederbedrijf de opties heeft toegekend en dat deze in een eerder stadium zijn verkregen als een soort van prestatiebeloning. De werkneemster heeft bovendien al 80% ervan uitgeoefend. De kantonrechter is van oordeel dat de verlening van opties door het moederbedrijf van de werkgever in beginsel voor de werkgever verplichtingscheppend werkt. De kantonrechter ziet echter geen reden voor toekenning van schadevergoeding vanwege het vervallen van de opties, nu het vervallen als zodanig geen discussiepunt is, de vergoeding op grond van het sociaal plan redelijk is te noemen, de opties zijn verbonden aan het functioneren van de werkneemster in dienst van de werkgever en de werkneemster 80% van de opties heeft kunnen uitoefenen. De arbeidsovereenkomst zal daarom worden ontbonden met toekenning van de vergoeding als voorzien in het sociaal plan.

Verder lezen
Terug naar overzicht