Kantonrechter Amersfoort 25-02-2003 (Meekers), JAR 2003, 74


Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. Ziekte.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 74.

De werkneemster is op 1 mei 2001 bij de werkgever in dienst getreden als afdelingsassistent vers tegen een salaris dat laatstelijk € 1.683,-- per vier weken bedroeg exclusief vakantietoeslag. De samenwerking tussen de werkneemster en de bedrijfsleider verliep stroef. Op 28 juni 2002 heeft de werkneemster zich ziek gemeld. Zij voelde zich niet in staat om een gesprek met haar leidinggevende aan te gaan. In september 2002 heeft de Arbo-dienst voorgesteld een mediator in te schakelen. Daarbij ging de werkneemster er vanuit dat dit een externe bemiddelaar zou zijn, terwijl de werkgever dacht dat, zoals gebruikelijk, de personeelsmanager of de regiomanager als bemiddelaar zou optreden. De werkneemster wilde dit echter niet. Bij brief van haar gemachtigde heeft zij voorgesteld dat deze haar zou begeleiden bij een volgend gesprek. Daarop heeft de werkgever aangegeven dat de werkneemster niet meer zou kunnen terugkeren naar haar functie en heeft hij ontbinding verzocht. De kantonrechter is van oordeel dat de arbeidsrelatie tussen partijen grondig is verstoord en dat geen van beide partijen vertrouwen heeft in verdere samenwerking. Ontbinding is daarom onontkoombaar. Ten aanzien van de vergoeding overweegt de kantonrechter dat de werkgever, door meteen nadat de werkneemster had aangegeven een gesprek te willen met behulp van een externe bemiddelaar, te laten weten dat hij de werkneemster niet meer in haar functie wilde laten terugkeren, onvoldoende de mogelijkheid heeft opengehouden voor bemiddeling op een andere dan de voor hem gebruikelijke wijze. De brief van de gemachtigde van de werkneemster gaf immers de mogelijkheid voor nader overleg, hetgeen de werkgever niet meer wenste. Daarmee was elke mogelijkheid voor reïntegratie van de werkneemster geblokkeerd. Onder deze omstandigheden is er grond voor toekenning van een vergoeding van één maandsalaris met vakantietoeslag, zijnde een bedrag van € 1.817,60.

Verder lezen
Terug naar overzicht