Kantonrechter Amsterdam 04-09-2002 (Van Andel), JAR 2002, 231


Geheimhouding. Ontbinding gewichtige redenen (Voorwaardelijke). Ontslag op staande voet.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 231.

De werkgever heeft de werkneemster, 38 jaar oud, zes jaar in dienst als administratief medewerker inkoop en reïntegratie, op staande voet ontslagen omdat zij, zonder dat zij daartoe gerechtigd was en in strijd met de geldende regels, het geautomatiseerde SUWI-netsysteem heeft gebruikt om gegevens over haar ex-echtgenoot op te vragen om deze te kunnen gebruiken in een alimentatieprocedure tegen haar ex-echtgenoot. Zij heeft de opgevraagde gegevens vervolgens ook inderdaad gebruikt in de procedure. De werkgever verzoekt thans voorwaardelijk ontbinding wegens een dringende reden. De werkneemster erkent fout te hebben gehandeld, maar betwist dat dit handelen zodanig ernstig is dat dit een ontslag rechtvaardigt. De kantonrechter stelt vast dat de werkneemster niet gerechtigd was de gegevens op te vragen en bovendien in strijd met haar contractuele geheimhoudingsverplichting heeft gehandeld. De kantonrechter acht deze misslag zodanig ernstig dat deze toewijzing van het ontbindingsverzoek rechtvaardigt. Wat betreft de ernst van de misslag legt de werkneemster de nadruk op het feit dat de verkregen gegevens nutteloos waren. De werkneemster gaat daarmee echter voorbij aan de ernst van de misslag als zodanig. Bovendien miskent zij aldus dat zij met haar gedraging het door belanghebbenden in de werkgever, als uitkeringsorgaan, te stellen vertrouwen ernstig heeft geschaad.

Verder lezen
Terug naar overzicht