Kantonrechter Amsterdam 04-12-2000 (Strengers), JAR 2001, 3


Loon (aandelenopties; overlijden werknemer). Voorlopige voorziening.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 3.

Een werknemer (50 jaar, 20 jaar in dienst) is onverwacht op 15 februari 2000 overleden. Krachtens zijn arbeidsovereenkomst had hij recht op de toekenning van aandelenopties. Dergelijke opties werden, in elk geval over 1997 en 1998, steeds aan het einde van het jaar toegekend over de periode van het voorafgaande jaar. In januari 1999 heeft de werkgever aan de werknemer meegedeeld dat het tijdstip van toekenning veranderd werd in februari/maart van een jaar. Zou de werknemer niet op 15 februari 2000 zijn overleden, dan zouden hem kort daarna, in februari of maart 2000, opties zijn toegekend. De erven van de werknemer maken thans alsnog aanspraak op deze opties. De werkgever is van mening dat het tijdstip van toekenning van de opties bepalend is voor het bestaan van een aanspraak erop, dit omdat de opties een op de toekomst gericht beloningsinstrument zijn waarop geen rechtens afdwingbaar recht bestaat. Op 15 februari bestond volgens hem daarom nog geen aanspraak. De kantonrechter verwerpt het standpunt van de werkgever. Naar het oordeel van de rechter maakte de mogelijkheid om jaarlijks onder bepaalde voorwaarde aandelenopties te verkrijgen een wezenlijk bestanddeel uit van het door de werknemer te verdienen loon. Bovendien was de toekenning van de opties niet enkel gericht op het bewerkstelligen van een binding met de onderneming voor de toekomst, maar ook op het bevorderen van het op langere termijn denken van de werknemers. Dat de opties (mede) het karakter hadden van beloning voor de arbeidsinspanningen in het afgelopen jaar blijkt voorts uit het feit dat de wijziging van het toekenningstijdstip is ingegeven door de wens aan te sluiten bij de jaarlijkse resultaten van het concern en bij de beoordeling van het individuele functioneren van een werknemer. De werknemer had aldus, ook voor het toekenningstijdstip, reeds recht op de opties, zodat dit recht thans geldend gemaakt kan worden door zijn erven

Verder lezen
Terug naar overzicht