Kantonrechter Amsterdam 05-06-1998 (Ellerbroek), Rechtbank Amsterdam 16-06-1999, Prg. 2000, 5580


Goed werkgeverschap. Smartengeld.

Een bank vergelijkt zijn ex-werknemer (leidinggevende van de afdeling arbitrage) in een conclusie van repliek in een arbeidszaak met Nick Leeson (Barings Bank). De werknemer voelt zich in zijn eer en goede naam aangetast en vordert op grond van onrechtmatig handelen smartengeld van NLG 5.000,--. De kantonrechter overweegt dat de werkgever met de vergelijking wel degelijk heeft gesuggereerd dat de werknemer net als Nick Leeson (die strafrechtelijk is vervolgd) onaanvaardbare risico's heeft genomen in de uitoefening van zijn functie en zich aan strafbare feiten heeft schuldig gemaakt. De uitlating moet dus worden aangemerkt als een onrechtmatige daad en het doet er niet toe dat slechts een beperkt aantal mensen daarvan kennis heeft genomen. De kantonrechter acht een schadevergoeding van NLG 1.500,-- billijk. De werkgever gaat in hoger beroep (ook tegen het toewijzen van het tweede onderdeel van de vordering: het terugbetalen van een dwangsom). De rechtbank is met de kantonrechter van oordeel dat er sprake is van een onrechtmatige daad en dat van een partij in een procedure, zeker wanneer deze wordt vertegenwoordigd door een rechtsgeleerd raadsman, zodanige distantie kan worden verwacht dat deze zich in de processtukken onthoudt van dergelijke vergelijkingen. De rechtbank acht het toegekende smartengeld billijk en bekrachtigt voor dit gedeelte het vonnis. Het vonnis met betrekking tot de terugvordering van de onverschuldigde betaalde boete wordt vernietigd.

Verder lezen
Terug naar overzicht