Kantonrechter Amsterdam 05-07-2001 (Van der Hoek), JAR 2001, 144


Pensioen (verplichte pensionering bij 56 jaar). Gelijke behandeling. CAO.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 144.

In de voor verkeersvliegers bij KLM geldende CAO is bepaald dat de arbeidsovereenkomst eindigt met ingang van de 56e verjaardag van de vlieger, tenzij is gekozen voor flexibele pensionering. Een verkeersvlieger is van mening dat deze regeling discriminatie op grond van leeftijd oplevert. De kantonrechter overweegt dat wet- en regelgeving leeftijdsgrenzen toelaten, mits zij een objectiveerbare rechtvaardiging kennen. De maatschappelijke discussie hierover is evenwel nog niet uitgekristalliseerd. De rechter dient zich daarom ten aanzien van eventuele leeftijdsdiscriminatie terughoudend op te stellen. In onderhavig geval is van belang dat de vervroegde pensionering deel uitmaakt van een veelomvattend stelsel van arbeidsvoorwaarden voor jongere en oudere vliegers. Dit stelsel houdt onder meer in dat promoties worden verkregen op basis van senioriteit. Dat vereist evenwel voldoende doorstroming van personeel, en op een gegeven moment uitstroom, teneinde ook jongere vliegers een garantie op een baan te kunnen geven. De kantonrechter is van oordeel dat dit systeem legitiem is en dat erin rekening wordt gehouden met de belangen van alle vliegers. Mogelijk zou het systeem ook kunnen functioneren als het pensioen op een latere leeftijd in zou gaan. Dan zou echter niet meer voorspelbaar zijn wanneer een bepaalde functie kan worden verkregen, terwijl de voorspelbaarheid juist een belangrijk element van het systeem is. De kantonrechter hecht verder belang aan het feit dat het systeem overeengekomen is tussen KLM en VNV, welke laatste circa 90% van het personeel vertegenwoordigt. Eventuele wijzigingen van het systeem zouden daarom via het CAO-overleg moeten plaatsvinden. Uit dit alles volgt dat het uittreedbeleid niet alleen legitiem, maar ook doelmatig is. Tenslotte voldoet het, aldus de rechter, aan de eisen van proportionaliteit. De verkeersvlieger ontvangt ook na pensionering een goed inkomen, terwijl pensionering op latere leeftijd nadelige gevolgen zou hebben voor de pensioenopbouw van jongere vliegers

Verder lezen
Terug naar overzicht