Kantonrechter Amsterdam 11-05-1999 (Ulrici), 29-02-2000 (de Jong Schouwenburg), JAR 2000, 66


CAO(-bepaling) (Uitleg). Bepaalde tijd.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 66.

De arbeidsovereenkomst van een marketingmedewerker bij een grenswisselkantoor, die na drie maanden op uitzendbasis te hebben gewerkt, in dienst treedt voor zes maanden, waarna de arbeidsovereenkomst twee keer wordt verlengd voor een jaar, wordt na de laatste verlenging niet voortgezet. De werknemer vordert bij voorlopige voorziening doorbetaling van loon, stellende dat er sprake is van een voortgezette arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die alleen met toestemming van de RDA kan worden opgezegd. De werkgever stelt dat op grond van de CAO meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogelijk zijn, mits voor een periode van maximaal drie jaar, en dat daarvoor geen opzegging nodig is. De kantonrechter in de voorlopige voorzieningenprocedure overweegt dat voor beantwoording van de vraag of beëindiging van een verlengde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder ontslagvergunning mogelijk is, in afwijking van art. 7:668 BW (zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Wet Flexibiliteit en zekerheid en op grond van het overgangsrecht van toepassing was), moet worden uitgegaan van de letterlijke tekst van de CAO-bepalingen. De kantonrechter is van oordeel dat een redelijke uitleg van de betreffende CAO-bepaling niet leidt tot de conclusie dat de werknemer de preventieve ontslagtoets wordt ontnomen. Indien dit de bedoeling zou zijn geweest dan had dit op een voor één uitleg vatbare wijze in de CAO moeten worden vastgelegd. De kantonrechter wijst de vordering toe. De kantonrechter in de bodemprocedure is echter met de werkgever van oordeel dat volgens de letterlijke tekst van de CAO ondubbelzinnig blijkt dat wordt afgeweken van de hoofdregel dat bij opzegging van een voor bepaalde tijd voortgezette arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voorafgaande opzegging is vereist. Deze kantonrechter wijst de vordering af.

Verder lezen
Terug naar overzicht