Kantonrechter Amsterdam 16-06-2000 (Van der Linde), JAR 2000, 167


Gezagsverhouding. Bewijs (vermoeden). Opzegtermijn.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 167.

Een freelance fotograaf bij Vrij Nederland wordt na 13 jaar met een opzegtermijn van zes maanden opgezegd en vordert bij wege van voorlopige voorziening doorbetaling van loon, wegens het ontbreken van een ontslagvergunning. De kantonrechter wijst de vordering af, omdat geen arbeidsovereenkomst aanwezig wordt geacht. Weliswaar is er het vermoeden van art. 7:610a BW dat de fotograaf krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam is, nu hij gedurende meer dan drie opeenvolgende maanden arbeid tegen beloning heeft verricht. Dit vermoeden is echter door de krant weerlegd, nu een overeenkomst tot opdracht bewezen wordt geacht op grond van de schriftelijke vastlegging van de afspraken. Partijen die een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden tegen betaling sluiten, kunnen deze overeenkomst op verschillende wijze inrichten. Wat tussen hen heeft te gelden wordt bepaald door hetgeen hun bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond, mede in aanmerking genomen de wijze waarop zij feitelijk aan de overeenkomst uitvoering en aldus inhoud hebben gegeven. Het feit dat de fotograaf voor het grootste deel van zijn werktijd (vier dagen per week) beschikbaar moest zijn voor de vervulling van opdrachten (waarbij hij overigens vrij was de opdracht zelf in te vullen) en maandelijks een zelfde beloning ontving, ook bij vakantie en ziekte, wekken het vermoeden van een arbeidsovereenkomst. De gemaakte afspraken over beloning, waarbij is uitgegaan van door de fotograaf zelf te sluiten verzekeringen en door hem te maken kosten, duiden daarentegen zonder enige twijfel erop dat naar de bedoeling van partijen de fotograaf de werkzaamheden als zelfstandig opdrachtnemer zou verrichten. Dat blijkt ook uit de door de fotograaf ondertekende "eigen verklaring sociale verzekeringen freelance auteurs/redactiemedewerkers". De in acht genomen opzegtermijn wordt door de kantonrechter redelijk geacht.

Verder lezen
Terug naar overzicht