Kantonrechter Amsterdam 16-11-2001, 21-12-2001 (Fruytier), JAR 2002, 104


CAO (Uitleg werkingssfeer algemeen verbindend verklaarde).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 104.

Een aantal fondsen voor de Grafische Bedrijven heeft aan de werkgever laten weten dat hij onder de werking van de algemeen verbindend verklaarde CAO voor de Grafimedia valt en derhalve premies e.d. moet afdragen. De werkgever betwist dit. De werkgever houdt zich bezig met de productie, het ontwerpen en de verkoop van lichtbakken en productdisplays. Een onderdeel van de productie kan bestaan uit het zeefdrukken van onderdelen van de lichtbakken of displays. Het zeefdrukken geschiedt niet ten behoeve van derden. De werknemers bewerken een halffabrikaat dat uiteindelijk na verdere bewerking als eindproduct verkocht wordt. Van de 77 werknemers houden acht zich bezig met zeefdrukken. In de CAO Grafimedia is bepaald dat tot het grafimedia bedrijf in elk geval het zeefdrukbedrijf behoort. Tot het zeefdrukbedrijf behoren ondernemingen die geheel of in overwegende mate de zeefdruktechniek toepassen. Niet onder het zeefdrukbedrijf vallen ondernemingen die niet als hoofdactiviteit het zeefdrukprocédé ten behoeve van derden toepassen en waarvan de werknemers vallen onder de werkingssfeer van een bedrijfstakof ondernemings-CAO. De werkgever stelt dat hij onder deze uitzondering valt. Bij hem geldt weliswaar nog geen eigen bedrijfs-CAO, maar hij onderzoekt de mogelijkheden om deze op te stellen en hanteert reeds arbeidsvoorwaarden die nagenoeg gelijk zijn aan de CAO. De kantonrechter overweegt dat de werkingssfeer van algemeen verbindend verklaarde CAO's zeer zorgvuldig moet worden afgebakend teneinde de concurrentie tussen partijen niet te veel te beperken. In dit verband moet worden nagegaan of de werkgever zich begeeft op de markt van het zeefdrukken en met zeefdrukkers concurreert. De kantonrechter gelast een comparitie in het bedrijf van de werkgever om hierover nadere inlichtingen te krijgen. Naar aanleiding hiervan concludeert hij dat bij de werkgever enkel zeefdrukwerk wordt verricht in het kader van de fabricage van een totaalproduct dat niet op de zeefdrukmarkt terecht komt. Er wordt derhalve niet ten behoeve van derden zeefdrukwerk verricht. Dat betekent dat de werkgever niet onder de CAO Grafimedia valt. Hieraan doet niet af dat hij (nog) geen eigen CAO heeft, nu een dergelijk vereiste de bedoeling van de wetgever met algemeenverbindendverklaring te buiten gaat en de concurrentie onnodig beperkt. Partijen bij een CAO moeten niet de belangen van een enkele werknemer die buiten de bedrijfstak werk verricht dat binnen die bedrijfstak gebruikelijk is, willen regelen.

Verder lezen
Terug naar overzicht