Kantonrechter Amsterdam 20-08-2002 (Rip), JAR 2002, 213


Concurrentiebeding (belemmeringsverbod). Opzegging. Uitzendarbeid.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 213.

De werkneemster is op 3 januari 2000 voor de duur van twee maanden bij de werkgever in dienst getreden als automatiseringsmedewerker. Tussen partijen is overeengekomen dat het de werkneemster niet was toegestaan om zonder overleg en goedkeuring van de werkgever in dienst te treden bij een opdrachtgever van de werkgever. Op overtreding van deze bepaling is een boete bepaald van NLG 25.000,--. De werkgever heeft de werkneemster per 7 februari 2000 gedetacheerd bij PWC. De werkneemster heeft de arbeidsovereenkomst met de werkgever opgezegd tegen 1 mei 2000, hoewel haar arbeidsovereenkomst niet in een tussentijdse opzegging voorzag, en is op diezelfde datum bij PWC in dienst getreden. De werkgever vordert betaling van de overeengekomen boete. De werkneemster stelt dat het concurrentiebeding nietig is en vraagt subsidiair matiging van de boete. Naar het oordeel van de kantonrechter brengt geen wetsbepaling met zich mee dat het beding dat de werkneemster verbiedt om bij de opdrachtgever in dienst te treden, nietig zou zijn. Indien juist is wat de werkneemster aanvoert ter ondersteuning van haar stelling dat het concurrentiebeding vernietigd moet worden, namelijk dat de werkgever zich niet aan afspraken over de arbeidsvoorwaarden heeft gehouden, had het op de weg van de werkneemster gelegen om deze problemen met de werkgever te bespreken en om hiervoor een oplossing te zoeken. Zij heeft dit echter niet gedaan. Overigens zijn de gestelde problemen niet zo ernstig dat de werkneemster op grond daarvan gerechtigd was de arbeidsovereenkomst onregelmatig op te zeggen. Evident is dat de werkgever belang heeft bij handhaving van het concurrentiebeding. Indien het alle werknemers zou zijn toegestaan bij opdrachtgevers in dienst te treden, kan de werkgever zijn bedrijf wel opdoeken. Eén en ander brengt mee dat de werkneemster de contractuele boete verschuldigd is, zij het dat deze gematigd zal worden tot NLG 15.000,--.

Verder lezen
Terug naar overzicht