Kantonrechter Amsterdam 24-04-2002 (Ulrici), JAR 2002, 174


Bewijs. Boete. Concurrentiebeding. Geheimhouding.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 174.

Tussen partijen is een arbeidsovereenkomst overeengekomen met inbegrip van een geheimhoudingsverplichting ten aanzien van alle klanten maatschappijgegevens. Op overtreding van het beding is een boete van NLG 10.000,-- gesteld. Op 15 maart 2002 is de werknemer op staande voet ontslagen wegens schending van de geheimhoudingsverplichting. De werkgever vordert nu betaling van € 13.613,14, zijnde drie boetes uit hoofde van overtreding van het geheimhoudingsen het non-concurrentiebeding. De kantonrechter acht het voldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure een bedrag aan de werkgever zal worden toegewezen vanwege schending van het geheimhoudingsbeding. Uit de stellingen van partijen en de overgelegde stukken blijkt voldoende duidelijk dat de werknemer aan twee concurrenten informatie over de inkoop, inkoopprijzen, prijsstellingen en leveranciers heeft doorgegeven. Eén van de twee bedrijven heeft daarna nauwelijks nog bestellingen bij de werkgever geplaatst, terwijl zij dat voorheen wel deed. Het argument dat de e-mails aan de concurrenten op onrechtmatige wijze door de werkgever zijn verkregen, namelijk door het doorzoeken van de mail die de werknemer vanaf zijn privé-mailadres heeft verzonden, verwerpt de kantonrechter. Dit brengt naar zijn mening in casu niet mee dat de mails niet door de werkgever als bewijs mogen worden gebruikt. Ze zijn bovendien onder werktijd en vanaf de computer op kantoor verzonden. Het argument dat de boete in strijd is met het bepaalde in art. 7:650 BW miskent het feit dat de disciplinaire boete van art. 7:650 BW van een heel andere aard is dan de onderhavige boete inzake het geheimhoudingsbeding. Hierbij is sprake van schadevergoeding, welke vooraf op NLG 10.000,-- is gesteld. Wel ziet de kantonrechter grond voor matiging van de boete tot € 3.000,--, gelet op het ontbreken van informatie over door de werkgever geleden schade en vanwege het salaris van de werknemer.

Verder lezen
Terug naar overzicht