Kantonrechter Amsterdam 25-09-2001 (Fruytier), JAR 2001, 204


Overgang onderneming. Wijziging arbeidsvoorwaarden. Arbeidstijd.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 204.

Per 1 juni 2001 heeft Hectas schoonmaakwerk bij VBA, dat voorheen door Scholte werd verricht, overgenomen. Daarbij heeft Hectas aan de werknemers die bij Scholte in dienst waren een arbeidsovereenkomst aangeboden. Hij heeft daarbij aangegeven dat de werknemers bij Hectas 38 per week zouden gaan werken in plaats van de 42,5 respectievelijk 45 uren die de werknemers bij Scholte werkten. Indien de werknemers hier niet mee akkoord gingen, werd hen verzocht daartoe een bijgevoegde verklaring te ondertekenen. De werknemers hebben dit gedaan omdat zij hun aantal uren wilden behouden. Later zijn zij daarop teruggekomen en thans maken zij aanspraak op loon en tewerkstelling bij Hectas. De kantonrechter is van oordeel dat er in casu sprake is van een overgang van de onderneming van Scholte naar Hectas. Het gaat om een samenstel van werkzaamheden door Scholte die gedurende lange tijd is uitgevoerd met een vaste ploeg van mensen, waarvan uiteraard de samenstelling wisselde, voor één opdrachtgever. Verder is de identiteit van de onderneming voor en na de overgang dezelfde gebleven, nu het gaat om dezelfde werkzaamheden voor dezelfde opdrachtgever met nagenoeg dezelfde ploeg mensen. Ten slotte is sprake van een overgang van onderneming in het kader van overeenkomsten in de zin die de jurisprudentie aan dit begrip heeft gegeven. Bij een overgang van onderneming moet de verkrijger de arbeidsovereenkomsten overnemen zoals deze op dat moment luiden. Dit geldt ook voor het aantal arbeidsuren. Hectas was niet gerechtigd een lager aantal uren aan te bieden dan het aantal uren dat de werknemers bij Scholte werkten. De werknemers hebben in casu een verklaring afgelegd dat zij van een dienstverband bij Hectas afzien. Zij zijn echter niet gewezen op de consequenties daarvan en evenmin op het feit dat tekenen van de verklaring niet noodzakelijk was voor indiensttreding bij Hectas. Daarom kunnen zij niet aan deze verklaringen gehouden worden. Hun vorderingen tot tewerkstelling en betaling van loon zijn mitsdien toewijsbaar

Verder lezen
Terug naar overzicht