Kantonrechter Amsterdam 27-04-2000 (Strengers), Prg. 2000, 5493


Beslag. Competentie. Toepasselijk recht.

Een tot Amerikaan genaturaliseerde Irakese piloot van Kuwait Airways legt in Nederland derdenbeslag ten laste van Kuwait Airways voor achterstallig loon etc. en vordert daarvan betaling. De kantonrechter verklaart zich onbevoegd onder verwijzing naar HR 17-12-1993 (NJ 1994, 348 en 350). Het beroep van de werknemer op art. 17 EEX cq. EVEX ter bestrijding van de rechtsgeldigheid van de jurisdictieclausule wordt verworpen omdat die verdragen niet van toepassing zijn. Ook het rechtsbeginsel van het forum necessitatis voor het geval een effectieve rechtsingang in Kuweit zou ontbreken (de werknemer had gesteld dat hij geen kans had op een eerlijk proces in Kuweit) gaat hier niet op, omdat de Nederlandse rechter zich alleen bevoegd kan achten wanneer de zaak enige aanknopingspunten met de Nederlandse rechtssfeer zou hebben. Dat is in geen enkel opzicht het geval.

Terug naar overzicht