Kantonrechter Amsterdam 28-02-2001 (Marres), JAR 2001, 241


Gratificatie. Wijziging arbeidsvoorwaarden.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 241.

Acht werknemers, die ook samen de ondernemingsraad vormen, en de vakvereniging verschillen met de werkgever van mening over de vraag of aan de werknemers een eindejaarsuitkering toekomt. Op schrift staat dat de directie kan besluiten tot betaling van een eindejaarsuitkering indien de resultaten over het lopende boekjaar dit toelaten. In de praktijk is de uitkering gedurende een onafgebroken reeks van jaren steeds uitbetaald, ook indien het bedrijfsresultaat niet goed was. In december 2000 heeft de werkgever evenwel laten weten dat hij wegens de slechte bedrijfsresultaten over 2000 geen eindejaarsuitkering zou betalen. De werknemers stellen dat hij hiertoe wel gehouden is, omdat het recht hierop een loonbestanddeel is geworden dat losstaat van de bedrijfsresultaten over een bepaald jaar. De kantonrechter deelt dit standpunt niet. Uit door de werkgever overgelegde brieven blijkt dat zijn rechtsvoorgangster in elk geval vanaf 1992 tot de overname eind 1997 vasthield aan zijn bevoegdheid om het betalen van de eindejaarsuitkering elk jaar afhankelijk te stellen van zijn eigen, naar aanleiding van de bedrijfsresultaten te nemen besluit. Dat hij enkele malen tot het doen van een uitkering heeft besloten ondanks tegenvallende resultaten, doet daar niet aan af. Niet is gebleken is dat vóór 1992 ongeclausuleerd een eindejaarsuitkering werd verstrekt. Na de overname is in een overlegvergadering met de OR door de bestuurder meegedeeld dat betaling van de eindejaarsuitkering een verworven recht is geworden. De werkgever stelt dat de bestuurder echter nog niet goed op de hoogte was en dat hij is afgegaan op de door de OR verstrekte informatie. Deze wist blijkbaar ook niet of sprake was van een verworven recht. Onder deze omstandigheden acht de kantonrechter de enkele passage uit de notulen van de OR onvoldoende om te oordelen dat in een bodemprocedure het standpunt van de werknemers en de vakvereniging zou worden gevolgd

Verder lezen
Terug naar overzicht