Kantonrechter Amsterdam 28-03-2001 (Ulrici), JAR 2001, 99


VUT; (uitleg). CAO. Gelijke behandeling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 99.

Een werkneemster is vanaf 1 mei 1975 als stewardess bij de werkgever in dienst. Van 1979 tot 1993 heeft zij op basis van een standby-contract gewerkt. Vanaf 1993 is zij weer in vaste dienst. De werkneemster wenst gebruik te maken van de bij de werkgever geldende VUT-regeling. De hoogte van de VUT-uitkering is afhankelijk is van het gemiddeld aantal gewerkte uren in de tien jaar voorafgaand aan de uittreding. Een correctie vindt plaats indien de werkneemster op de ingangsdatum van de VUT minder dan tien jaar onafgebroken bij de werkgever in actieve dienst is geweest. Onder verwijzing naar deze regeling heeft de werkgever de VUT-uitkering van de werkneemster berekend op basis van het dienstverband vanaf 1993 en heeft hij de standby-jaren buiten beschouwing gelaten. De werkneemster stelt dat zij wel degelijk in actieve dienst is geweest en voorts dat er sprake is van ongelijke behandeling mannen en vrouwen indien haar dienstjaren als standby-stewardess niet mee worden geteld. De kantonrechter gaat niet in op de gestelde ongelijke behandeling, aangezien zij de vordering van de werkneemster reeds op de eerste grond, namelijk de uitleg van het begrip "actieve dienst", toewijst. Naar het oordeel van de kantonrechter volgt uit de tekst van de CAO en de VUT-regeling dat de werkneemster ook als standby-stewardess in "actieve dienst" was. Blijkens een door haar overgelegd overzicht heeft zij slechts in de eerste maanden van 1991 minder gewerkt, hetgeen bovendien vermoedelijk te maken heeft met de Golfoorlog en niet met omstandigheden aan de kant van de werkneemster. Verder is er steeds sprake geweest van een dienstverband. Als standby werkte de werkneemster weliswaar op basis van een oproepcontract, maar ook dat is een arbeidsovereenkomst. Tot slot brengt een redelijke uitleg van de CAO mee dat de werkgever niet 1993 als datum van indiensttreding kan nemen, gelet op het feit dat de werkneemster sinds 1975 onafgebroken voor de werkgever gewerkt heeft

Verder lezen
Terug naar overzicht