Kantonrechter Apeldoorn 07-06-2000 (Buijs), JAR 2000, 157


Onderwijs. Vakantie. Zwangerschap. Gelijke behandeling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 157.

Op grond van de CAO voortgezet onderwijs worden schoolvakanties als vakantiedagen aangewezen. Geniet een werkneemster echter geen vakantie omdat zij in die periode met zwangerschapsverlof is, vervallen deze vakantiedagen. De kantonrechter oordeelt dat er sprake is van directe discriminatie (zodat het al of niet aanwezig zijn van rechtvaardigingsgronden niet aan de orde kan komen), omdat alleen vrouwen zwangerschapsverlof kunnen genieten. De CAO-regeling is dan ook in strijd met de Wet Gelijke Behandeling en Richtlijn 76/207/EEG , zodat de kantonrechter voor recht verklaart dat de vastgestelde vakantiedagen die samenvallen met het zwangerschaps- en bevallingsverlof van de werkneemster niet moeten worden aangemerkt als vakantiedagen en zij het recht heeft deze vakantiedagen buiten de vastgestelde schoolvakanties te genieten. De werkgever wordt veroordeeld op straffe van een dwangsom binnen vier weken na betekening van het vonnis na overleg met de werkneemster vast te stellen wanneer zij de vakantiedagen zal genieten.

Verder lezen
Terug naar overzicht