Kantonrechter Apeldoorn 26-02-2003 (Buijs), JAR 2003, 92


Loon. Ziekte.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 92.

Sinds 9 september 2002 verricht de werknemer de bedongen arbeid niet. Vanaf 1 december 2002 betaalt de werkgever aan de werknemer slechts 70% van het loon. De werknemer vordert dat de werkgever ook de resterende 30% doorbetaalt. De kantonrechter stelt vast dat sprake is van een arbeidsconflict. De vraag of de werkgever op grond van art. 7:629 BW gehouden is om het loon door te betalen, kan naar het oordeel van de kantonrechter in het midden blijven, nu uit de door de werkgever overlegde verklaring van Human Capital Care van 13 december 2002 blijkt dat er geen medische beperkingen zijn. Daarom moet de vordering worden getoetst aan art. 7:628 BW. In dat verband is het relevant dat Human Capital Care reeds op 11 november 2002 aan de werkgever mediation heeft geadviseerd. Blijkens een brief van Human Capital Care van 16 december 2002 ging de werkgever hiermee niet akkoord. Inmiddels is echter wel een bemiddelaar ingeschakeld. Een en ander betekent dat het feit dat het verzuim voortduurt voornamelijk het gevolg is van het arbeidsconflict en het aan de werkgever toe te rekenen dralen met bemiddeling. Dit ligt in de risicosfeer van de werkgever. Daarom heeft de werknemer op grond van art. 7:628 BW recht op volledige doorbetaling van zijn salaris.

Verder lezen
Terug naar overzicht