Kantonrechter Arnhem 28-05-1999, JAR 1999, 136 (Vrijhoeven)


Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte (geen reïntegratieplan overgelegd situationele arbeidsongeschiktheid). Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Schadeloosstelling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 136.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een secretariële medewerkster (ruim negen jaar in dienst, salaris NLG 1.379,-- bruto per maand op basis van een dienstverband van 40%) op grond van een verstoorde arbeidsverhouding (slechte relatie met de directeur van de werkgever). De werkneemster stelt primair dat de werkgever niet ontvankelijk is nu zij arbeidsongeschikt is en de werkgever geen reïntegratieplan heeft overgelegd. Daarnaast ontkent de werkneemster dat zij de oorzaak is van de spanningen en verzoekt zij ingeval de werkgever het ontbindingsverzoek intrekt of niet ontvankelijk wordt verklaard, eveneens ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een vergoeding van NLG 44.679,60 bruto. De kantonrechter overweegt dat aannemelijk is dat de werkneemster situationeel arbeidsongeschikt is en dat de werkgever bij het ontbindingsverzoek een reïntegratieplan had dienen over te leggen. Door dit niet te doen is de werkgever niet ontvankelijk, ondanks dat de werkneemster ook ontbinding heeft verzocht, omdat dit een voorwaardelijk verzoek is. De kantonrechter is voorts van oordeel dat de wet streng geïnterpreteerd moet worden en dat de werkgever geen gelegenheid tot verzuimherstel geboden dient te worden. Met betrekking tot het verzoek van de werkneemster overweegt de kantonrechter dat, nu beide partijen ontbinding wensen, de arbeidsovereenkomst zal worden ontbonden met een vergoeding. Aangezien niet kan worden vastgesteld aan wie de verstoorde relatie is te wijten, zou een correctiefactor 1 voor de hand liggen. Omdat de werkgever echter reïntegratie van de werkneemster heeft verhinderd door niet mee te werken aan bemiddeling door een onpartijdige derde, is een correctiefactor 2 geboden. De kantonrechter verklaart de werkgever niet-ontvankelijk en ontbindt de arbeidsovereenkomst met een vergoeding van NLG 30.000,-- bruto.

Verder lezen
Terug naar overzicht