Kantonrechter Bergen op Zoom 06-02-2002 (Verjans), JAR 2002, 52


Kennelijk onredelijk ontslag (oudere arbeidsongeschikte werknemer). Ziekte.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 52.

Een werknemer, thans 57 jaar, 21 jaar in dienst, werkte laatstelijk in de functie van monteur/keurmeester APK1. De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd met ingang van 22 november 2000 met toestemming van de RDA. De werknemer was op dat moment ruim twee jaar arbeidsongeschikt. Reïntegratie was niet mogelijk. De werknemer lijdt aan een chronische darmontsteking. De werknemer stelt dat de opzegging kennelijk onredelijk is, nu voor hem geen enkele financiële voorziening is getroffen. Daarbij wijst hij op het feit dat hij jarenlang zware fysieke arbeid heeft moeten verrichten. Deze arbeid en daaruit voortvloeiende spanningen zouden een negatieve invloed hebben gehad op zijn ziekte. De werkgever betwist het causaal verband tussen werk en ziekte. De kantonrechter overweegt dat de duur van het dienstverband, de leeftijd en het goede functioneren van de werknemer het gedane ontslag niet reeds kennelijk onredelijk maken. De overweging van de Hoge Raad in het arrest Driessen/Boulidam (HR 25-06-1999, RvdW 1999, 107, NJ 1999, 601, JAR 1999, 149, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 1999, blz. 171) waar de werknemer zich op beroept, kan niet zonder meer gevolgd worden, zo blijkt uit het latere arrest van de Hoge Raad van 7 december 1999 (Thuiszorg/Plum, RvdW 2000, 8, JOL 1999, 251, NJ 2000, 171, JAR 2000, 29, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 2000, blz. 56). Of een arbeidsongeschikte een vergoeding toekomt, hangt af van de omstandigheden van het geval, waarbij van zwaarwegend belang is dat de werkgever bij het bestaan of ontstaan van de arbeidsongeschiktheid een verwijt valt te maken. In onderhavig geval is dit naar het oordeel van de kantonrechter niet het geval. De werknemer heeft niet gesteld dat de aard en de inhoud van zijn werk tot het ontstaan van zijn ziekte hebben geleid. Daardoor blijft feitelijk niets over waaruit een eventuele verwijtbaarheid kan worden afgeleid. Dit betekent dat het ontslag niet kennelijk onredelijk is.

Verder lezen
Terug naar overzicht