Kantonrechter Bergen op Zoom 12-01-1999, Prg. 1999, 5152 (Verjans)


Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte (overgangsrecht Flexibiliteit en zekerheid). Schadeloosstelling.

Een werkgever verzoekt voor inwerkingtreding van de wet Flexibiliteit en zekerheid ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte werknemer. De kantonrechter stelt de werkgever bij tussenbeschikking (na inwerkingtreding van de betreffende wet) in de gelegenheid een volledig reïntegratieplan, als bedoeld in art. 71a WAO over te leggen, overwegende dat uit de overgangsbepalingen van Flexibiliteit en zekerheid niet volgt dat voor de inwerkingtreding ingediende verzoeken na inwerkingtreding niet onder de nieuwe bepalingen vallen. Op grond van dit plan is de uitvoeringsinstantie van oordeel dat terugkeer naar de eigen werkplek mogelijk is. Omdat de werkgever voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet zinvol acht en de kantonrechter is gebleken dat de arbeidsverhouding ernstig verstoord is geraakt, dient deze te worden ontbonden en wel met een vergoeding, omdat de verstoring niet in overwegende mate aan de werknemer is te wijten. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met een vergoeding van NLG 3.000,--.

Verder lezen
Terug naar overzicht