Kantonrechter Bergen op Zoom 16-07-2002 (Verjans), Prg. 2002, 5928


Ontbinding gewichtige redenen (verzoek afgewezen). Ziekte (situationele arbeidsongeschiktheid).

De Stichting Peuterspeelzalen verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 41-jarige arbeidsongeschikte peuterleidster (zeven jaar in dienst, salaris € 13,84 bruto per uur) wegens een verstoorde arbeidsrelatie. Na de weigering van het verzoek om overplaatsing is de verhouding tussen partijen, mede door toedoen van de echtgenoot van de werkneemster, geëscaleerd. Bovendien zou ook de Arbo-arts hebben aangegeven geen werkhervatting in eigen onderneming te verwachten. De werkneemster stelt dat zij diverse keren heeft aangegeven dat het opzetten van een nieuwe peuterspeelzaal haar zwaar viel. De locatie was niet optimaal, er waren geen voorzieningen, geen meubelen en materialen. Bovendien had zij steeds wisselende collega's zodat zij daar niet op kon terugvallen. Hoewel zij overspannen is geraakt door de werkdruk, is zij verbaasd over de uitspraak van de Arbo-arts. Zij streeft nog steeds naar volledige reïntegratie. De kantonrechter stelt dat voldoende is gebleken dat het ontbindingsverzoek verband houdt met het opzegverbod tijdens ziekte. In dat geval is terughoudendheid geboden ingeval zich een bijzondere situatie voordoet. Deze doet zich hier voor. Vast staat dat de werkneemster tot haar ziekte goed heeft gefunctioneerd. Afgezien van een aantal verzwarende omstandigheden, speelt ook een rol dat het ging om allemaal allochtone kinderen die niet of nauwelijks Nederlands spraken. Gezien alle omstandigheden acht de kantonrechter het heel goed mogelijk dat de werkneemster ziek is geworden door de werksituatie, waaraan de directeur geheel voorbij is gegaan. Door het overplaatsingsverzoek zonder nader onderzoek af te wijzen, heeft de werkgever niet als een goed werkgever gehandeld. De mogelijkheid van herplaatsing kan na hersteldverklaring van de werkneemster alsnog worden bekeken. De kantonrechter wijst het verzoek af wegens strijd met het opzegverbod tijdens ziekte.

Verder lezen
Terug naar overzicht