Kantonrechter Breda 16-11-2001 (Bouwen), JAR 2002, 3


Bedrijfsongeval. Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Schadeloosstelling. Ziekte.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 3.

De werknemer - 36 jaar oud, salaris NLG 4.775,55 bruto per maand - is sinds januari 1994 bij de werkgever in dienst, laatstelijk in de functie van CO2-lasser. Sinds februari 1998 is de werknemer arbeidsongeschikt. De werkgever heeft een ontslagvergunning gevraagd aan de RDA. De werknemer verzoekt tijdens deze procedure ontbinding met een vergoeding. Daartoe stelt hij dat zijn arbeidsongeschiktheid is toe te schrijven aan de blootstelling aan lasdampen en zware inspanningen tijdens zijn werk, waardoor hij klachten heeft gekregen aan luchtwegen, nek, schouder en rug. De werkgever betwist het causaal verband tussen ziekte en werk. De kantonrechter stelt vast dat uit overgelegde brieven van de Arbeidsinspectie blijkt dat de werkgever in november 1994 is aangeschreven over het ontbreken van een RI&E (Risico-inventarisatie en -evaluatie), dat deze eerst begin 1996 is opgesteld en dat in de RI&E van eind 1998 is bevestigd dat de rookafzuiging van vooral de lasserij onvoldoende was en dat er, gezien de continue belasting aan lasrook, beheersmaatregelen getroffen dienen te worden. Bij brief van 24 augustus 1999 van de Arbeidsinspectie is aangegeven dat de afzuiging binnen de normen lag. Op grond hiervan is aannemelijk dat in ieder geval tussen 1994 en 1999 sprake is geweest van continue blootstelling van vooral de werknemers op de lasafdeling aan lasrook en dat de door de werknemer genoemde, en door objectieve bescheiden gestaafde, klachten ten aanzien van zijn luchtwegen aan die blootstelling gerelateerd zijn. Niet aannemelijk is geworden dat er ook een relatie is tussen de nek-, schouderen rugklachten van de werknemer en zijn werk. De werkgever is verder tekortgeschoten in zijn verplichting tot reïntegratie van de werknemer. Gezien deze omstandigheden kan de werknemer aanspraak maken op een vergoeding van NLG 50.000,--. De kantonrechter overweegt tenslotte dat het verzoek van de werknemer om geen rekening te houden met de eventuele schade als gevolg van tekortschieten door de werkgever in zijn zorgplicht, wordt ingewilligd.

Verder lezen
Terug naar overzicht