Kantonrechter Breda 26-01-2000 (Koopman), JAR 2000, 139


Schorsing. Onderwijs. Voorlopige voorziening.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 139.

Een faculteit voor kunst- en vormgevingsonderwijs wenst het onderwijsprogramma te herstructureren en schakelt een organisatiedeskundige in. Naar aanleiding van zijn rapportage wordt een docent ontheven uit zijn functie en andere taken krijgt toebedeeld. De werknemer vordert bij voorlopige voorziening tewerkstelling in zijn oude functie doch de kantonrechter wijst zijn vordering af. De kantonrechter is van oordeel dat de functie is vervallen en dat dit behoort tot de beleidsvrijheid van de werkgever. De werknemer vordert vervolgens opnieuw bij voorlopige voorziening tewerkstelling in de oude functie omdat inmiddels is gebleken dat de oude functie nog bestaat en door een ander wordt ingevuld. Bovendien zou uit de uitspraak van het College van Toezicht naar aanleiding van een door de werknemer aangespannen klachtenprocedure, blijken dat de werkgever de rapportage van de organisatiedeskundige niet had mogen laten meewegen bij de beslissing de werknemer te ontheffen uit zijn functie. De kantonrechter is van oordeel dat de functie waaruit de werknemer is ontheven weliswaar door iemand anders wordt vervuld, doch aan deze functie een gehele andere inhoud is gegeven, naar aanleiding waarvan geconcludeerd kan worden dat de oude functie niet meer bestaat. Uit de uitspraak van het College van Toezicht leidt de kantonrechter af dat het College van oordeel is dat het over de passages uit het rapport die de werknemer betreffen geen uitspraak kan doen omdat het woord van de werknemer daar tegenover dat van de organisatiedeskundige staat. Het enkele feit dat deze deskundige de voor hem geldende beroepscode op onderdelen heeft geschonden, wil niet zeggen dat de bedoelde passages onjuist zijn. De kantonrechter ziet dan ook niet in waarom de werkgever zijn beslissing om de werknemer van zijn functie te ontheffen niet op het rapport had mogen baseren. De kantonrechter verklaart de werknemer niet-ontvankelijk.

Verder lezen
Terug naar overzicht