Kantonrechter Delft 04-10-2001 (Van der Kolk), JAR 2001, 244


Sollicitatie. Aansprakelijkheid werkgever. Smartengeld.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 244.

De werknemer heeft bij de werkgever gesolliciteerd naar de functie van medewerker financiële administratie. Op zijn curriculum vitae heeft hij onder meer vermeld dat hij zwaar allergisch is voor tabaksrook en dat daarom een 100% rookvrije werkplek noodzakelijk is. De werkgever heeft laten weten dat de kennis en ervaring van de werknemer naar zijn mening bij de vacature aansluiten, maar dat hij geen 100% rookvrije werkplek kan garanderen. Daarom heeft hij de voorkeur aan een andere kandidaat gegeven. De werknemer stelt dat de werkgever aldus onrechtmatig heeft gehandeld en vordert betaling van NLG 5.000,-- smartengeld. De werkgever voert aan dat er geen arbeidsrechtelijke regel is die gebiedt dat ten behoeve van een sollicitant niet alleen zijn mogelijke werkplek, maar ook alle andere werkplekken waar rook vandaan kan komen anders moeten worden ingericht. De kantonrechter stelt vast dat de werknemer aan zijn vordering ten grondslag legt dat hij zich gekwetst voelt in zijn persoon en in zijn rechtsgevoel. Het zich gekwetst voelen is evenwel onvoldoende om, indien de handelwijze van de werkgever als onrechtmatig te kwalificeren is, toekenning van een vergoeding ingevolge art. 6:106 lid 1 BW te rechtvaardigen. Daarvoor is meer nodig. Van enig daadwerkelijk geleden schade is niet gebleken. Aan de werknemer kan dan ook geen bedrag worden toegewezen. Ten overvloede merkt de kantonrechter op dat het de vraag is of het de werkgever is die onbetamelijk handelt als hij, gelet op de wijze waarop wordt gesolliciteerd, een sollicitant in de beginfase van de sollicitatieprocedure afwijst door niet in te gaan op één van de "eisen" die in het CV staan vermeld, ook als die eis rechtens terecht zou zijn. Van een sollicitant mag verwacht worden dat hij een opening voor overleg biedt. De werknemer heeft zich deze mogelijkheid echter ontnomen door de bewoordingen van zijn CV

Verder lezen
Terug naar overzicht