Kantonrechter Delft 07-03-2002 (Sarlemijn), Prg. 2002, 5844


Loon. Wettelijke verhoging. Ziekte.

Een werkneemster vordert een verklaring voor recht dat de werkgever verplicht is het loon door te betalen gedurende de periode dat zij ziek was en veroordeling van de werkgever tot betaling van het loon over een periode van 12 maanden vermeerderd met de wettelijke verhoging en de wettelijke rente. De werkgever heeft destijds de loonbetalingen gestopt omdat hij meende dat de werkneemster niet arbeidsongeschikt was. De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever zijn stelling over de arbeidsongeschiktheid van de werkneemster onvoldoende heeft gemotiveerd. Bovendien had de werkgever in een vroegtijdig stadium de Arbo-arts kunnen inschakelen om aldus een deskundig oordeel over de arbeidsongeschiktheid van de werkneemster te verkrijgen. Gezien het oordeel van de uitvoeringsinstelling dat de werkneemster vanaf 10 juli 2001 ziek was dient de werkgever het loon door te betalen vanaf die datum tot 10 juli 2002. Niet is gebleken dat 100% loondoorbetaling is overeengekomen. Het enkele feit dat eerder 100% werd doorbetaald wil niet zeggen dat men daaraan een recht kan ontlenen. De kantonrechter veroordeelt de werkgever tot 70% loondoorbetaling vermeerderd met de wettelijke verhoging, zij het beperkt tot 10% en de wettelijke rente.

Verder lezen
Terug naar overzicht