Kantonrechter Delft 08-11-2001 (Van der Kolk), JAR 2002, 24


Loon. Ziekte (gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 24.

Het geschil tussen partijen betrof aanvankelijk de vraag of de werknemer over de periode van 1 juli 1999 tot en met 31 maart 2000 recht heeft op 100% doorbetaling gedurende de zes in plaats van acht door hem gewerkte uren, zijnde 75% van het volledige loon - het standpunt van de werknemer - dan wel op 80% van het volledige loon wegens prestatieverlies, zijnde 60% van het volledige loon - het standpunt van de werkgever. Het GAK heeft echter bij beslissing van 28 april 2000 vastgesteld dat de werknemer in de door hem gewerkte zes uren 80% presteert van wat in zijn functie normaal is. Het GAK heeft de werkgever daarom toestemming gegeven voor een loondispensatie van 60% in de periode van 15 februari 1999 tot 15 februari 2004. Vervolgens heeft het GAK, namens het Lisv, de ingangsdatum van deze periode verschoven naar 1 februari 2000, zijnde de eerste dag van de maand waarin de aanvraag om loondispensatie is gedaan (namelijk op 3 februari 2000). Het geding tussen partijen spitst zich nu toe op de vraag of de werknemer over de periode van 1 juli 1999 tot 1 februari 2000 recht heeft op 75% of 60% van zijn salaris. De kantonrechter stelt vast dat de werknemer ingevolge art. 7 lid 1 Wet REA jegens de werkgever aanspraak kan maken op dezelfde geldelijke beloning als een niet arbeidsgehandicapte werknemer in een gelijkwaardige functie bij dezelfde arbeidsduur. Hierop wordt ingevolge lid 2 een uitzondering gemaakt indien het Lisv toestemming heeft gegeven de beloning naar evenredigheid te verminderen. In onderhavig geval heeft het Lisv die toestemming per 1 februari 2000 gegeven. Deze beslissing is inmiddels onherroepelijk geworden. Derhalve heeft de werknemer recht op volledige doorbetaling, dat wil zeggen op 75% van zijn salaris over zes uur tot aan die datum. Of en in hoeverre deze beslissing gevolgen heeft voor de aan de werknemer toegekende WAO-uitkering staat niet ter beoordeling van de kantonrechter.

Verder lezen
Terug naar overzicht