Kantonrechter Delft 25-01-2001 (Van der Windt), JAR 2001, 70


Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling (C=2; opties).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 70.

Een werknemer heeft sinds 1 oktober 1998 bij de werkgever diverse managementfuncties vervuld. Bij verzoekschrift van 30 november 2000 heeft de werkgever ontbinding verzocht omdat de werknemer niet goed zou functioneren. De werknemer betwist de hem gemaakte verwijten en verzoekt, indien het tot ontbinding mocht komen, naast toekenning van een vergoeding ook dat hij in de gelegenheid wordt gesteld om zijn optierechten uit te oefenen. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst. Daarbij kent de rechter aan de werknemer een vergoeding toe berekend met toepassing van correctiefactor 2 omdat de werkgever onzorgvuldig heeft gehandeld jegens de werknemer door het ontbindingsverzoek eerst op een dringende reden te baseren en hier later op terug te komen. Voorts is niet aangetoond dat de verwijten omtrent werknemers functioneren terecht zijn en heeft de werkgever hem niet in de gelegenheid gesteld zijn functioneren te verbeteren. Met betrekking tot de opties overweegt de kantonrechter dat het zonder meer redelijk is dat de nog tijdens het dienstverband uitoefenbare/vrijgevallen opties ook daadwerkelijk door de werknemer worden uitgeoefend, en wel tot uiterlijk één maand na de ontbindingsdatum. Het is immers niet aan de werknemer te wijten dat het dienstverband wordt beëindigd. Daarom kan de werkgever zich in redelijkheid niet op het optievervalbeding en/of de terugbetalingsregeling beroepen. Aan het argument van de werkgever dat de optieregeling is overeengekomen met de holding gaat de kantonrechter voorbij, nu de holding in dit opzicht vereenzelvigd kan worden met de werkgever. Dit volgt ook uit de tekst van het optievervalbeding. De werknemer dient tevens in de gelegenheid gesteld te worden om de reeds aan hem toegekende opties die na het einde van het dienstverband vrij vallen uit te oefenen. Ook hier geldt dat het onredelijk zou zijn om de werknemer het optievervalbeding tegen te werpen, nu de ontbinding van het dienstverband aan de werkgever is te wijten

Verder lezen
Terug naar overzicht