Kantonrechter Deventer 04-08-2003 (Canté), KG 2003, 207, JAR 2003, 232


Overgang onderneming. Uitzendarbeid.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 232.

De werkneemster is door Asito B.V. gedetacheerd in de functie van receptiemedewerkster bij de Gasunie te Deventer. In april 2003 heeft de Gasunie met Falck Security, een beveiligingsbedrijf, een overeenkomst afgesloten. Onderdeel daarvan is dat Falck de bemensing van de receptie te Deventer zal gaan verzorgen. Falck heeft aan de drie collega's van de werkneemster nieuwe (tijdelijke) arbeidsovereenkomsten aangeboden. Falck heeft aan de werkneemster ook een arbeidsovereenkomst aangeboden, doch de werkneemster was eerst ziek en heeft vervolgens gesteld niet bereid te zijn tot overleg over een nieuwe arbeidsovereenkomst omdat zij van mening is dat sprake is van overgang van onderneming. Zij stelt dat zij van rechtswege bij Falck in dienst is gekomen. Falck betwist dit op de grond dat de receptietaken zoals die thans onder haar leiding worden verricht, wezenlijk verschillen van de receptietaken zoals die in dienst van Asito werden verricht. De werkneemster vordert in kort geding betaling van loon en tewerkstelling. De kantonrechter stelt vast dat partijen het blijkens hun stellingen met elkaar eens zijn dat de receptietaken een economische eenheid als bedoeld in art. 7:662 lid 2 onder b BW vormen. Partijen houdt verdeeld of deze eenheid na de beëindiging van het contract door Gasunie en het sluiten van de beveiligingsovereenkomst, haar identiteit als bedoeld in art. 7:662 lid 2 onder a BW heeft behouden. De kantonrechter stelt in dit verband vast dat de collega's van de werkneemster, die een nieuwe arbeidsovereenkomst hebben gesloten, hun werkzaamheden onveranderd hebben voortgezet, met uitzondering wellicht van enige roosteraanpassingen, beperking van het aantal postrondes, de strikter gereguleerde distributie van kantoormaterialen en het feit dat zij door Falck verstrekte bedrijfskleding dragen. In de brief van een leidinggevende van Gasunie aan het personeel wordt ook aangegeven dat de receptietaken, zoals die nu worden uitgevoerd, worden gecontinueerd, met uitzondering van de hiervoor genoemde wijzigingen. Verder zou ook met de werkneemster een nieuwe arbeidsovereenkomst zijn gesloten als zij dat niet had afgehouden. Dit alles betekent dat sprake is van overgang van onderneming en dat de werkneemster bij Falck in dienst is getreden. Hooguit worden thans aan de receptiemedewerkers deels andere eisen gesteld. Van een essentiële wijziging van het werk is echter niet gebleken.

Verder lezen
Terug naar overzicht