Kantonrechter Deventer 18-12-1997, 04-06-1998, JAR 1999, 8 (Van Aerde)


Ziekte. Goed werkgeverschap.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 8.

Een werknemer is in maart 1993 arbeidsongeschikt geworden, waardoor het nieuwe regime van de WAO van toepassing is en hij geconfronteerd wordt met het zogenaamde WAO-gat. De overgangsregeling was op de werknemer niet van toepassing, omdat de werkgever een collectieve WAO-gatverzekering had afgesloten. Echter ten tijde van het afsluiten van de verzekering werden arbeidsongeschikte werknemers hiervan uitgesloten. De werknemer stelt dat indien de werkgever vóór 01-07-1993 de verzekering had afgesloten, hij wel onder de verzekering zou zijn gevallen. Door dit niet te doen, heeft de werkgever in strijd met het goed werkgeverschap gehandeld. De werkgever stelt dat als de bestaande ziektegevallen wel vanaf het begin in de verzekering waren betrokken, dit tot verhoging van de premie zou hebben geleid, waarop de regeling mogelijk zou zijn gestrand. De kantonrechter is met de werkgever van oordeel dat de werkgever als goed werkgever de belangen van het gehele personeel moet dienen en dat de afweging om de collectieve regeling alleen open te stellen voor arbeidsongeschikte werknemers na hersteldverklaring, op zich niet onredelijk is. Dit is anders indien een dergelijke afweging niet nodig zou zijn geweest als de werkgever tijdig een collectieve regeling tot stand had gebracht. De werkgever zal daarom inzichtelijk moeten maken waarom pas na 01-07-1993 een verzekering tot stand is gebracht en wat het gevolg zou zijn geweest voor de premies bij tijdige afsluiting. Uit de overgelegde gegevens concludeert de kantonrechter dat arbeidsongeschikte werknemers onder de collectieve verzekering hadden kunnen vallen indien voor alle werknemers vanaf 26-01-1993 premie zou zijn betaald. Dit was geen reëel voorstel en kon niet van de werkgever worden gevergd. Derhalve is er geen sprake van strijd met het goed werkgeverschap en wijst de kantonrechter de vordering af.

Verder lezen
Terug naar overzicht