Kantonrechter Eindhoven 03-12-1998, Prg. 1999, 5141 (Van Dissel)


Onkostenvergoeding (studiekosten).

Een werknemer volgt op verzoek van zijn werkgever rijlessen en komt met zijn werkgever als aanvulling op zijn arbeidsovereenkomst overeen dat studiekosten die door de werkgever zijn vergoed, bij beëindiging van het dienstverband binnen twee jaar na het afronden van de studie, naar rato moeten worden terugbetaald. Als de werknemer twee maanden na het behalen van zijn rijbewijs uit dienst treedt, brengt de werkgever NLG 2.454,-- in mindering op de eindafrekening. De werknemer vordert betaling van het ingehouden loon omdat het in dit geval gaat om rijlessen. De werkgever stelt dat het rijbewijs onontbeerlijk was voor een goede vervulling van de dienstbetrekking en dat hij daarom de werknemer heeft verzocht zijn rijbewijs te halen. Tegen deze achtergrond is de aanvulling op de arbeidsovereenkomst overeengekomen. De kantonrechter acht dit voldoende aannemelijk. Dat in de aanvulling op de arbeidsovereenkomst de term studiekosten is gebruikt, doet daar niet aan af. Bovendien heeft de werknemer geen enkele andere plausibele reden voor het opnemen van de aanvulling in arbeidsovereenkomst gegeven en ook valt niet in te zien waarom de kosten van rijlessen onder omstandigheden niet zouden kunnen vallen onder het begrip studiekosten. De kantonrechter wijst de vordering af.

Verder lezen
Terug naar overzicht