Kantonrechter Eindhoven 11-10-2001 (Roeterdink), Prg. 2001, 5771


Loon. Studiekosten. Goed werkgeverschap.

Een werknemer zegt zijn arbeidsovereenkomst op binnen een jaar na het volgen van een automatiseringscursus. Op grond van de Algemene Arbeidsvoorwaardenregeling is de werknemer in dat geval verplicht de studiekosten voor 100% terug te betalen. De werkgever, die akkoord gaat met de opzegging, verrekent de studiekosten (vermeerderd met de doorbetaalde uren in verband met het volgen van de cursus) met het nog verschuldigde loon c.a. Het resterende bedrag van NLG 7.554,94 vordert hij thans van de ex-werknemer, die in reconventie achterstallig salaris vordert, vermeerderd met de wettelijke rente en de wettelijke verhoging. Volgens de werknemer is de Algemene Arbeidsvoorwaardenregeling niet op hem van toepassing omdat deze niet aan hem is uitgereikt. Daarnaast is de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden geëindigd, dus is het in strijd met het goed werkgeverschap de studiekosten terug te vorderen. De kantonrechter verwerpt beide verweren. Uit de overgelegde producties blijkt dat de werknemer zijn arbeidsovereenkomst heeft ondertekend waarmee hij heeft aangegeven de Arbeidsvoorwaardenregeling te hebben ontvangen en dat hij zijn arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. Accordering door de werkgever wil geenszins zeggen dat de werkgever geen rechten meer kan ontlenen aan de studiekostenregeling, die bovendien niet onredelijk bezwarend is. De kantonrechter is het wel eens met het argument dat de studiekostenregeling niet onverkort dient te worden toegepast op een cursus die in opdracht van de werkgever dient te worden gevolgd, omdat de werkgever naast de werknemer mede voordeel geniet. Het onverminderd toepassen van het beding is in dat geval in strijd met het goed werkgeverschap. De kantonrechter acht terugbetaling van maximaal de helft redelijk. Omdat de werkgever betwist de cursus verplicht te hebben gesteld, dient de werknemer dit te bewijzen. Met betrekking tot het doorbetalen van de uren voor het volgen van de cursus is de kantonrechter van oordeel dat deze kosten niet zijn opgenomen in de studiekostenregeling, zodat zij niet kunnen worden teruggevorderd. Bovendien zijn deze kosten ook niet bij andere collega's in rekening gebracht. Ook kan het deel van de cursus dat de werknemer niet heeft kunnen volgen in verband met overwerk, niet van de werknemer worden teruggevorderd. De reconventionele vordering wordt aangehouden

Verder lezen
Terug naar overzicht