Kantonrechter Eindhoven 15-06-2000 (Otterdijk), 15-11-2000, 21-03-2001 (Knaapen), Prg. 2001, 5665


Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte. Schadeloosstelling (geen).

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 26-jarige werknemer (drie jaar in dienst, salaris NLG 2.224,50 bruto) op grond van een verstoorde arbeidsverhouding (disfunctioneren, niet verschijnen op het spreekuur van de Arbo-dienst, het zich niet houden aan de regels van ziekmelding enzovoorts). De kantonrechter neemt aan, gezien de brieven van de Arbo-dienst dat de werknemer op de dag van indiening van het verzoekschrift arbeidsongeschikt was. Vanwege het ontbreken van een reïntegratieplan (volgens de kantonrechter in dit geval een volstrekt zinloze eis) verklaart de kantonrechter de werkgever niet-ontvankelijk. Vervolgens dient de werkgever weer een verzoekschrift in met daarbij gevoegd een niet getoetst reïntegratieplan. De kantonrechter stelt daarop de werkgever in de gelegenheid dit gebrek te herstellen. De kantonrechter overweegt vervolgens dat uit het reïntegratieplan blijkt dat er geen mogelijkheid tot werkhervatting bestaat en dat de werknemer zich daarbij neerlegt. De arbeidsovereenkomst dient dus te worden ontbonden. De kantonrechter stelt vervolgens vast dat de werknemer schriftelijk is gewaarschuwd wegens het zich niet houden aan de regels van ziekmelding en dat hij zich ook niet bij de Arbo-dienst heeft gemeld. Dit leidt echter niet tot de conclusie dat de arbeidsovereenkomst is ontwricht. Anderzijds blijkt uit de rapportage van de Arbo-dienst dat de werknemer zich niet als een goed werknemer heeft gedragen. Het is dan ook niet aannemelijk dat de werknemer meer dan een papieren bereidheid tot werkhervatting heeft. Een vergoeding is derhalve niet gerechtvaardigd

Verder lezen
Terug naar overzicht