Kantonrechter Emmen 13-12-1999, 26-04-2000 (Lafleur), 24-01-2001 (Pauw), Prg. 2001, 5701


Bewijs (deskundigenbericht). Ziekte. Opzegging (opzegverbod ziekte). Ontslag op staande voet (schoffering Arbo-arts). Voorlopige voorziening.

Een werkneemster wordt opgezegd met toestemming RDA, maar beroept zich op de nietigheid van de opzegging omdat zij reeds ten tijde van de indiening van het verzoek bij de RDA ziek was, hoewel zij zich pas nadien ziek heeft gemeld. Bij wege van voorlopige voorziening vordert zij doorbetaling van salaris. De kantonrechter beveelt een deskundigenonderzoek. Op grond van het rapport van de deskundige komt vast te staan dat de werkneemster inderdaad reeds ziek was, zodat de opzegging nietig was. Evenwel is de werkneemster een maand na de (nietige) opzegging op staande voet ontslagen omdat zij de Arbo-arts zou hebben geschoffeerd (met koffie gegooid, uitgescholden, bureau omver geworpen waarbij schade zou zijn ontstaan). De kantonrechter oordeelt dat de werkgever niet zorgvuldig te werk is gegaan door de werkneemster niet de gelegenheid te geven zich op een behoorlijke manier te verantwoorden. Bovendien staat de toedracht niet vast, nu de werkneemster de feiten heeft betwist en tenslotte heeft de werkgever niet laten meewegen of en zo ja in welke mate de werkneemster (die leed aan psychische spanningen) een verwijt trof. Ook het ontslag op staande voet wordt dientengevolge voorshands nietig geacht en de vordering tot doorbetaling van loon (gedurende maximaal 52 weken tijdens ziekte) toegewezen. Tegelijkertijd wordt in de inmiddels aanhangige bodemprocedure, waarin de werkgever verstek heeft laten gaan, de vordering eveneens toegewezen. Het verzet tegen het vonnis in de bodemprocedure wordt afgewezen omdat de dagvaarding niet tijdig is aangebracht en dat verzuim niet tijdig en juist is hersteld. Overigens wordt overwogen dat in de wet of jurisprudentie geen steun is te vinden voor het standpunt dat een zelfde kantonrechter niet zowel de voorlopige voorzieningenprocedure als de bodemprocedure mag behandelen, ook al zal in de praktijk geprobeerd worden dat zoveel mogelijk te vermijden

Verder lezen
Terug naar overzicht