Kantonrechter Emmen 27-06-2001 (Lafleur), JAR 2001, 147, Prg. 2001, 5738


Loon; (opschorten loonbetaling bij). Ziekte.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 147.

Op 31 januari 2001 heeft de werknemer zich ziek gemeld. De bedrijfsarts heeft hem op 12 april gezien en heeft verklaard dat hij toen ziek was en dat 31 januari de eerste ziektedag was. Officiële controle door een Arbo-dienst heeft niet plaatsgevonden omdat de werkgever de ziekmelding van de werknemer niet aan deze heeft doorgegeven. De werkgever heeft de werknemer eind maart/begin april 2001 een aantal keren opgeroepen om op het bedrijf te komen, hetgeen de werknemer heeft geweigerd. Daarop heeft de werkgever de loonbetaling gestaakt vanaf april 2001. De werknemer vordert betaling van zijn salaris. Hij stelt daartoe dat de werkgever ten onrechte stelt dat hij zelf de ziekteverzuimcontrole kan verrichten en kan beoordelen of de werknemer kan reïntegreren. De werkgever meent daartoe wel gerechtigd te zijn. Verder stelt hij dat de werknemer heeft nagelaten een second opinion te vragen. De kantonrechter oordeelt dat in de gegeven situatie van eiser niet verlangd mocht worden dat hij een second opinion zou overleggen, nu een first opinion ontbreekt vanwege het feit dat de werkgever niet op reguliere wijze de bedrijfsarts heeft ingeschakeld. Genoegzaam is aangetoond dat de werknemer daadwerkelijk ziek is. Daaraan doet de stelling van de werkgever dat de werknemer niet meegewerkt zou hebben aan controle niet af, waarbij van belang is dat de werkgever zijn controlerecht niet op juiste wijze heeft uitgeoefend. Op grond van de Arbo-wet is hij verplicht een gecertificeerde Arbo-dienst in te schakelen en kan hij niet, zoals hij heeft gedaan, een willekeurige werknemer aanwijzen als deskundige ter beantwoording van de vraag of zijn werknemers al dan niet door ziekte verhinderd zijn de overeengekomen arbeid te verrichten. Een en ander brengt mee dat de loonvordering van de werknemer toewijsbaar is

Verder lezen
Terug naar overzicht