Kantonrechter Enschede 09-03-2000 (De Groot), JAR 2000, 105


Ontbinding gewichtige redenen. Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Schadeloosstelling (C=3).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 105.

(Zie voorgeschiedenis Pres Rb Almelo 04-08-1999, JAR 1999, 206, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 1999, blz. 107 en Pres Rb Almelo 07-12-1999, JAR 2000, 7). Een commercieel directeur (42 jaar, tien jaar in dienst, salaris NLG 9.785,-- bruto per maand) komt met zijn werkgever overeen dat hij de aandelen van de vennootschap waarvan hij directeur is, zal overnemen door middel van een management buy out. Op een gegeven moment wenst de werkgever niet meer mee te werken aan de management buy out, wordt de werknemer ontheven uit zijn functie van directeur en worden zijn werkzaamheden afgenomen. De president gebiedt de werkgever tot nakoming van de letter of intent en tot toelating van de werkzaamheden. De werkgever weigert uitvoering aan het vonnis te geven. De werknemer meldt zich ziek en ontbindt de letter of intent. De president kent de werknemer vervolgens een voorschot schadevergoeding toe van NLG 904.000,-- bruto. Zowel de werkgever als de werknemer verzoeken thans ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werkgever legt een volledig reïntegratieplan over. De kantonrechter is van oordeel dat de arbeidsverhouding dusdanig is verstoord dat deze moet worden ontbonden. Van disfunctioneren is onvoldoende gebleken en bovendien is de werknemer daar niet op aangesproken. Vast staat dat de werkgever alles in het werk heeft gesteld om de werkhervatting onmogelijk te maken en dat de werkgever zich niet als een goed werkgever heeft gedragen. De ontstane verstoring is geheel aan de werkgever te wijten en geeft aanleiding bij vaststelling van de vergoeding uit te gaan van een correctiefactor 3. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met een vergoeding van NLG 330.000,-- bruto.

Verder lezen
Terug naar overzicht