Kantonrechter Enschede 11-06-1999, Prg. 1999, 5201 (Vos)


Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte (geen volledig reïntegratieplan overgelegd).

Een werkgever en een zieke werknemer verzoeken dringend ontbinding van de arbeidsovereenkomst ondanks het ontbreken van Bijlage 5 van het overgelegde reïntegratieplan. De kantonrechter is van oordeel dat, nu het verzoek betrekking heeft op een wegens ziekte arbeidsongeschikte werknemer, een redelijke uitleg van art. 7:685 BW aan het verzoek in de weg staat. Volgens het Besluit minimumeisen reïntegratieplan 1997, is het overleggen van Bijlage 5 vereist en dient het Lisv het reïntegratieplan te toetsen aan de in deze bijlage gestelde vragen. Het is niet aan de rechter de innerlijke waarde van de wet te beoordelen en het verzoek dient dan ook als niet-ontvankelijk te worden beschouwd. Iedere andere uitleg van de wet zou de toetsingseis reduceren tot een volstrekt zinloos bureaucratisch obstakel. Ook de gelegenheid bieden alsnog een volledig reïntegratieplan over te leggen is geen optie, gezien de eis dat een getoetst reïntegratieplan bij het verzoek moet zijn gevoegd. De kantonrechter verklaart de werkgever niet-ontvankelijk.

Verder lezen
Terug naar overzicht