Kantonrechter Enschede 27-10-1999 (De Groot), Prg. 2000, 5383


Ontbinding gewichtige redenen (Voorwaardelijke). Proeftijd. Zwangerschap. Schadeloosstelling.

Een werkneemster werkt vier dagen, gaat daarna met vakantie en wordt veertien dagen later, op de dag van terugkeer, in de proeftijd ontslagen. De werkneemster, die zwanger is, beroept zich op nietigheid van de proeftijd en stelt een loonvordering in. De werkgever verzoekt voorwaardelijk ontbinding van de arbeidsovereenkomst, stellende de werkneemster te hebben ontslagen omdat zij met computers noch met haar collega's overweg kan. De werkneemster ontkent haar disfunctioneren (zij heeft maar vier dagen gewerkt) en stelt te zijn ontslagen na te hebben medegedeeld zwanger te zijn. De werkneemster maakt bezwaar tegen de overgelegde verklaringen van haar collega's, die pas de ochtend voor de zitting aan haar gemachtigde zijn toegezonden. De werkneemster maakt in geval van ontbinding aanspraak op vergoeding van NLG 15.552,-- bruto. De kantonrechter gaat uit van de ongeldigheid van de proeftijd en stelt dat het per fax toezenden van de verklaringen aan het einde van de dag voor de zitting niet de schoonheidsprijs verdient, temeer daar de verklaringen al zes weken oud zijn. De gemachtigde van de werkneemster stelt zich echter wel al te star op, nu de drie verklaringen van in totaal eenentwintig regels, gemakkelijk even voor het begin van de zitting kunnen worden doorgenomen. Desalniettemin weegt het belang van de werkneemster zwaarder en worden de verklaringen niet in de beoordeling betrokken. Omdat voortzetting van de arbeidsovereenkomst geen reële optie is, ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst. De gewijzigde omstandigheden komen echter volledig voor rekening van de werkgever omdat deze niet heeft getracht de gerezen problemen op een normale manier op te lossen en dus niet als een goed werkgever heeft gehandeld. Een vergoeding is daarom billijk, zij het niet gebaseerd op de kantonrechtersformule, aangezien A=0. De kantonrechter stelt de vergoeding vast op NLG 5.000,-- bruto (ongeveer twee maandsalarissen).

Verder lezen
Terug naar overzicht