Kantonrechter Gouda 01-03-2001 (Hage), RvdW KG 2001, 191


Voorlopige voorziening. Overgang onderneming.

Een uitzendbureau wenst de activiteiten van een bedrijfsonderdeel onder te brengen in drie afzonderlijke bedrijfsonderdelen en vraagt de ondernemingsraad om advies. Drie rayonmanagers vorderen bij voorlopige voorziening van de werkgever afgifte van de adviesaanvraag en van het daarop uitgebrachte advies. De werknemers wensen duidelijkheid te verkrijgen met betrekking tot hun rechtspositie en met betrekking tot de vraag of de reorganisatie een overgang van onderneming met zich meebrengt. De kantonrechter is van oordeel dat de vraag of er sprake is van overgang van onderneming, afhangt van de uitvoering van het door de werkgever genomen besluit en niet van de adviesaanvraag respectievelijk het advies. Bovendien is niet duidelijk waarom de adviesaanvraag respectievelijk het advies zekerheid zouden kunnen verschaffen over de toekomstige rechtspositie van de werknemers. Daarnaast is de vordering niet te verenigen met de systematiek van de Wet op de Ondernemingsraden, op grond waarvan de werknemers zich tot de ondernemingsraad kunnen wenden om informatie. Aangezien niet aannemelijk is gemaakt dat de werkgever de gevorderde stukken wel heeft afgegeven aan collega's van de werknemers, leidt dit niet tot enige verplichting van de werkgever en wijst de kantonrechter de vordering af

Terug naar overzicht