Kantonrechter Gouda 15-07-1999, JAR 1999, 184 (Hage)


Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte (situationele arbeidsongeschiktheid; reïntegratieplan). Schadeloosstelling (geen). Deeltijdarbeid. Arbeidstijd.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 184.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 32-jarige arbeidsongeschikte commercieel medewerkster (drie jaar in dienst, eerst fulltime later parttime, salaris NLG 2.174,84 bruto per maand) op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. De werkneemster heeft na haar verzoek om een parttime functie in verband met de zorg voor haar twee kinderen een nieuwe functie aanvaard. Er is echter onenigheid ontstaan over de verdeling van de arbeidsuren. De werkgever wil dat de werkneemster vijf halve dagen werkt en de werkneemster wil twee-en-een-halve dag werken. Twee weken na aanvang van de nieuwe functie meldt de werkneemster zich ziek. Volgens het reïntegratieplan van de Arbo-arts is de werkneemster arbeidsgeschikt voor haar eigen werk maar niet bij haar huidige werkgever. De uitvoeringsinstelling heeft dit oordeel overgenomen. Volgens de werkneemster voldoet het plan niet aan het Besluit minimumeisen reïntegratieplan 1997 omdat niet beoordeeld kan worden of er passend werk is. De kantonrechter acht dit standpunt onjuist. Toetsing van het reïntegratieplan is een zaak van het Lisv. Ook als de toetsing niet conform de vereisten is, dan nog blijft dit een plan ex art. 71a WAO. Niet gebleken is dat het verzoek verband houdt met de ziekte van de werkneemster noch met enig ander opzegverbod. Aannemelijk is dat het conflict over de verdeling van de twintig werkuren de eigenlijke reden voor de verstoring van de arbeidsverhouding is. De werkgever heeft echter onvoldoende weersproken gesteld dat verdeling over vijf werkdagen noodzakelijk is in verband met het dagelijks invoeren van mutaties in de computer. Nu de werkneemster niet bereid is aan het redelijke verzoek van de werkgever tegemoet te komen, ligt de verstoring van de arbeidsverhouding in haar risicosfeer en is er voor toekenning van een vergoeding geen reden. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder vergoeding.

Verder lezen
Terug naar overzicht