Kantonrechter Gouda 16-12-1999 (Hage), Prg. 2000, 5452


Ontbinding gewichtige redenen (beëindigingsovereenkomst). Vakantie (ATV-dagen).

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst van een werknemer (vier jaar in dienst, salaris NLG 6.900,-- bruto per vier weken) met de overeengekomen vergoeding van NLG 48.923,-- bruto. De werknemer gaat akkoord met de door de werkgever toegezonden afrekening. Vervolgens vordert de werknemer betaling van NLG 13.282,50 voor 38,5 niet genoten roostervrije dagen, die hem op grond van de CAO zouden zijn toegekend. De werkgever bestrijdt de vordering, stellende dat de werknemer in de gelegenheid is gesteld zijn roostervrije dagen op te nemen en dat tussen partijen een finale regeling is getroffen die door de werknemer is bevestigd. Bovendien is op grond van de CAO compensatie en overheveling van ATV-dagen niet mogelijk en is uitbetaling in strijd met de arbeidsduurverkorting. De kantonrechter overweegt dat gezien de onderhandelingen over de financiële gevolgen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, niet alleen de ontbindingsvergoeding aan de orde is geweest maar ook vakantiedagen, vakantiegeld en een 14e periode. Daarbij heeft de werknemer zich het recht op tantième voorbehouden. De werkgever mocht gezien deze onderhandelingen er van uitgaan dat hij, door uitvoering te geven aan de getroffen regeling aan zijn verplichtingen had voldaan, te meer daar het geschil over de ATV-dagen uitvoerig aan de orde is geweest, doch de gemachtigde van de werknemer het beter vond de ATV-dagen buiten de onderhandelingen te houden. Aangezien de werknemer geen voorbehoud heeft gemaakt, dient de vordering te worden afgewezen.

Verder lezen
Terug naar overzicht