Kantonrechter Groningen 22-08-2002 (Van Baak), JAR 2002, 252


Schorsing. Vakantie. Verjaring.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 252.

De werkneemster is gedurende 20 jaar bij de werkgever in dienst geweest. Per 1 augustus 1996 is zij overcompleet verklaard. Vanaf maart 1997 heeft zij geen werkzaamheden meer verricht, maar werd haar salaris volledig doorbetaald. Per 1 mei 2001 is de arbeidsovereenkomst tussen partijen ontbonden met toekenning van een vergoeding van NLG 100.000,-- aan de werkneemster. De werkneemster stelt dat zij nog recht heeft op vergoeding van de niet opgenomen vakantiedagen over de vijf jaar voorafgaand aan de ontbindingsdatum. Zij zou in die jaren niet of nauwelijks vakantie hebben opgenomen. De werkgever stelt dat de vakantieaanspraken van vóór 1 januari 1999 op grond van art. 7:642 BW zijn verjaard. Voor het overige acht de werkgever het in strijd met de redelijkheid en billijkheid indien de werkneemster in onderhavige situatie nog recht zou hebben op een vergoeding voor beweerdelijk niet opgenomen vakantie. Naar het oordeel van de kantonrechter is de situatie van de werkneemster niet te vergelijken met de normale situatie waarvoor de wettelijke regels over de opbouw van vakantierechten en uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen zijn geschreven. Vakantie, hetgeen inhoudt vrijstelling van werk, is immers met name bedoeld om na een periode van arbeid, rust en ontspanning te kunnen genieten om daarna weer lichamelijk en geestelijk verfrist aan de slag te kunnen. Waar in de situatie van de werkneemster geen sprake was van arbeid, was vrijstelling daarvan niet aan de orde en recuperatie niet nodig. Eén en ander zou wellicht anders zijn als de werkneemster zich in de betreffende jaren voortdurend voor arbeid beschikbaar had gehouden. Dat is echter niet het geval. Zij heeft erkend dat zij een aantal weken in verband met vakantie afwezig is geweest. Dit blijkt ook uit een notitie van een personeelsadviseur van de werkgever inhoudende dat de werkneemster niet bereikbaar was voor overleg wegens vakantie. Verder kan vakantie ook thuis worden genoten. Nu de werkneemster kennelijk wanneer het haar uitkwam afwezig was en zonder overleg met de werkgever haar tijd indeelde, moet het ervoor gehouden worden dat zij in de jaren waarover zij een vergoeding vraagt, telkens al haar vakantiedagen heeft opgenomen.

Verder lezen
Terug naar overzicht