Kantonrechter Groningen 23-03-2001 (Dijkers), JAR 2001, 87


Deeltijdarbeid. Arbeidstijd. Wijziging arbeidsvoorwaarden (WAA). Voorlopige voorziening.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 87.

De werkneemster is bij de werkgever werkzaam als systeembeheerder. Tot aan haar zwangerschapsverlof heeft zij voltijd gewerkt. Thans wenst zij drie (vaste) dagen per week te gaan werken. De werkgever stelt dat vier dagen wel mogelijk is, maar drie niet, omdat zijn klanten, bij wie hij systeembeheerders zoals de werkneemster detacheert, geen systeembeheerder in deeltijd zouden willen. De werkneemster vraagt in een procedure ex art. 116 Rv vermindering van haar arbeidsduur. De kantonrechter stelt dat, indien er voor een deeltijdwerknemer geen werk zou zijn, dit een zwaarwegend belang is dat zich tegen vermindering van de arbeidsduur verzet. De werkgever heeft echter niet aannemelijk gemaakt dat in een bodemprocedure zou blijken dat er voor de werkneemster geen werk meer zou zijn. Niet valt in te zien waarom bij een organisatie geen behoefte zou zijn aan een systeembeheerder die drie dagen werkt. De behoefte kan immers verschillen al naar gelang de grootte van een organisatie en het aantal systeembeheerders dat daar werkzaam is. De taken van een systeembeheerder kunnen voorts op verschillende tijdstippen gebeuren, als zij maar regelmatig gedaan worden. Niet aannemelijk is dat een dienstverband voor 80% wel kan, maar voor 60% niet. Indien het zo is dat de werkgever thans geen aanvragen voor deeltijders heeft, mag van hem verwacht worden dat hij zijn acquisitie daarop richt. Eerst als zou blijken dat een inzet beneden de 90% economisch gezien niet haalbaar is vanwege de kosten van acquisitie en het feit dat er voor een deeltijder te weinig werk blijkt te zijn, kan een zwaarwegend bedrijfsbelang aanwezig geacht worden. Het verzoek van de werkneemster tot vermindering van haar arbeidsduur tot drie dagen is gezien bovenstaande toewijsbaar. Ten aanzien van de spreiding van de dagen over de week moet de wens van de werkneemster om op vaste dagen te werken wijken voor het belang van de werkgever dat zij niet inactief "op de bank" zit. De werkneemster mag wel van de werkgever verwachten dat deze niet van de ene dag op de andere en naar willekeur werkdagen vaststelt en dat deze er naar streeft dat er gedurende langere tijd een vast patroon in de werkdagen zit

Verder lezen
Terug naar overzicht